Zaproszenie do składania ofert na na wyłonienie kadry dydaktycznej

Wrocławski Instytut Psychoterapii zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie zajęć związanyc z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” POWR. 05.04.00-00-0177/19-00.

 

GABINET PSYCHIATRYCZNY ROMAN CIESIELSKI WROCŁAWSKI INSTYTUT PSYCHOTERAPII WE WROCŁAWIU,
Ul. Kasztanowa 4,55-093 Kiełczów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA
WYŁONIENIE KADRY DYDAKTYCZNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH
W PROJEKCIE POD NAZWĄ PODNIESIENIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA W ZAKRESIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY
(zadanie nr 7)


Projekt nr POWR.05.04.00-00-0177/19, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4. Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.


Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
Strona Baza Konkurencyjności Fundusze Europejskie  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/103119

Status ogłoszenia:

rozstrzygnięte

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA

WYŁONIENIE KADRY DYDAKTYCZNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH

W PROJEKCIE POD NAZWĄ PODNIESIENIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA W ZAKRESIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

Nr umowy : POWR. 05.04.00-00-0177/19-00/1208/2019/943

 

Zadanie 7

 

 

 

Projekt nr POWR.05.04.00-00-0177/19, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4. Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

Strona Baza Konkurencyjności Fundusze Europejskie www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl

Strona internetowa Zamawiającego www.wip.wroclaw.p

DANE ZAMAWIAJĄCEGO

GABINET PSYCHIATRYCZNY ROMAN CIESIELSKI WROCŁAWSKI INSTYTUT PSYCHOTERAPII

Partner projektu

Ul. Kasztanowa 4,55-093 Kiełczów

NIP 7871443299, REGON 630842547

Reprezentowany przez właściciela dr Romana Ciesielskiego

 

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 1. UŻYTE W NINIEJSZYM ZAPYTANIU POJĘCIA I OKREŚLENIA MAJĄ NASTĘPUJĄCE ZNACZENIE:

 

 1. Zamawiający” – GABINET PSYCHIATRYCZNY ROMAN CIESIELSKI WROCŁAWSKI INSTYTUT PSYCHOTERAPII z siedzibą we Wrocławiu ul. Sołtysowicka 65 A, 51-188 Wrocław.

 2. Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszego ogłoszenia.

 3. Wytyczne” – wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

 4. Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w niniejszym ogłoszeniu oraz w załącznikach.

 5. Wykonawca” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z niniejszym ogłoszeniem oraz właściwymi w tym zakresie przepisami prawa. 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie dotyczy: Kod CPV:

80500000-9 Usługi szkoleniowe

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

80570000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

 

 1. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

 2. Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.

 3. Zamawiający zaleca wykonanie przez Wykonawcę własnymi zasobami.

 4. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie kadry dydaktycznej do realizacji zadań dydaktycznych (zadanie nr 7) – kurs doszkalający dla lekarzy w projekcie pod nazwą Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, projekt nr POWR.05.04.00-00-0177/19, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4. Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych składający się z seminariów oraz treningów interpersonalnych w punkcie 9.

 5. Przedmiot zamówienia ( kurs szkoleniowy ) obejmuje realizację seminariów oraz Grup Balinta dla pracowników systemu ochrony .

 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia opisany jest w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego.

 7. Szkolenia będą odbywać się w formie online. W siedzibie zamawiającego przygotowane zostanie studio do prowadzenia zajęć.

 1. Zamówienie składa się z następujących części i zadań:

Moduł I Fazy rozwojowe w życiu człowieka. Psychopatologia, diagnoza nozologiczna i leczenie zaburzeń psychicznych.

I.

Seminarium 1: Fazy rozwoju dziecka i cykle życia rodziny.
Termin realizacji: 02-03.09.2022r.

 • 10 godzin dydaktycznych wykładowych

 • 10 godzin dydaktycznych warsztatowych

 • liczba uczestników – 24

 • przygotowanie materiałów szkoleniowych w formie prezentacji multimedialnej przez trenerów/wykładowców,

 • wypełnianie dokumentów związanych z realizacją szkolenia (dbałość o podpisywanie list obecności przez każdego uczestnika oraz ankiety ewaluacyjnej po szkoleniu itp.),

Uwaga:

Rekrutacja uczestników, organizacja techniczna, sala szkoleniowa w każdym dniu szkolenia będą zapewnione przez Zamawiającego.

W przypadku szkoleń stacjonarnych koszty dojazdu, noclegu, wyżywienia trenerów/wykładowców pokrywa Wykonawca.

II.

Seminarium 2: Rozwój seksualny dzieci i młodzieży – zachowania normatywne i nienormatywne. Diagnostyka i postępowanie terapeutyczne.

Termin realizacji: 14-15.10.2022r.

 • 10 godzin dydaktycznych wykładowych

 • 10 godzin dydaktycznych warsztatowych

 • liczba uczestników – 24

 • przygotowanie materiałów szkoleniowych w formie prezentacji multimedialnej przez trenerów/wykładowców,

 • wypełnianie dokumentów związanych z realizacją szkolenia (dbałość o podpisywanie list obecności przez każdego uczestnika oraz ankiety ewaluacyjnej po szkoleniu itp.),

Uwaga:

Rekrutacja uczestników, organizacja techniczna, sala szkoleniowa w każdym dniu szkolenia będą zapewnione przez Zamawiającego.

W przypadku szkoleń stacjonarnych koszty dojazdu, noclegu, wyżywienia trenerów/wykładowców pokrywa Wykonawca.

III.

Seminarium 3: Psychopatologia i diagnoza nozologiczna (ICD, DSM) zaburzeń emocji, zachowania i chorób psychicznych okresu rozwojowego oraz zasady ich leczenia.

Termin realizacji: 04-05.11.2022r.

 • 10 godzin dydaktycznych wykładowych

 • 10 godzin dydaktycznych warsztatowych

 • liczba uczestników – 24

 • przygotowanie materiałów szkoleniowych w formie prezentacji multimedialnej przez trenerów/wykładowców,

 • wypełnianie dokumentów związanych z realizacją szkolenia (dbałość o podpisywanie list obecności przez każdego uczestnika oraz ankiety ewaluacyjnej po szkoleniu itp.),

Uwaga:

Rekrutacja uczestników, organizacja techniczna, sala szkoleniowa w każdym dniu szkolenia będą zapewnione przez Zamawiającego.

W przypadku szkoleń stacjonarnych koszty dojazdu, noclegu, wyżywienia trenerów/wykładowców pokrywa Wykonawca.

Moduł II Leczenie i postępowanie terapeutyczne w wybranych zagadnieniach klinicznych okresu rozwojowego.

 

Seminarium 4: Leczenie i postępowanie terapeutyczne w zaburzeniach depresyjnych u dzieci i młodzieży.

Termin realizacji: 09-10.12.2022r.

 • 10 godzin dydaktycznych wykładowych

 • 10 godzin dydaktycznych warsztatowych

 • liczba uczestników – 24

 • przygotowanie materiałów szkoleniowych w formie prezentacji multimedialnej przez trenerów/wykładowców,

 • wypełnianie dokumentów związanych z realizacją szkolenia (dbałość o podpisywanie list obecności przez każdego uczestnika oraz ankiety ewaluacyjnej po szkoleniu itp.),

Uwaga:

Rekrutacja uczestników, organizacja techniczna, sala szkoleniowa w każdym dniu szkolenia będą zapewnione przez Zamawiającego.

W przypadku szkoleń stacjonarnych koszty dojazdu, noclegu, wyżywienia trenerów/wykładowców pokrywa Wykonawca.

 

Seminarium 5: Leczenie i postępowanie terapeutyczne w zaburzeniach odżywiania w okresie rozwojowym.

Termin realizacji: 13-14.01.2023r.

 • 10 godzin dydaktycznych wykładowych

 • 10 godzin dydaktycznych warsztatowych

 • liczba uczestników – 24

 • przygotowanie materiałów szkoleniowych w formie prezentacji multimedialnej przez trenerów/wykładowców,

 • wypełnianie dokumentów związanych z realizacją szkolenia (dbałość o podpisywanie list obecności przez każdego uczestnika oraz ankiety ewaluacyjnej po szkoleniu itp.),

Uwaga:

Rekrutacja uczestników, organizacja techniczna, sala szkoleniowa w każdym dniu szkolenia będą zapewnione przez Zamawiającego.

W przypadku szkoleń stacjonarnych koszty dojazdu, noclegu, wyżywienia trenerów/wykładowców pokrywa Wykonawca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminarium 6: Leczenie i postępowanie terapeutyczne w uzależnieniach okresu adolescencji.

Termin realizacji: 03-04.02.2023r.

 • 10 godzin dydaktycznych wykładowych

 • 10 godzin dydaktycznych warsztatowych

 • liczba uczestników – 24

 • przygotowanie materiałów szkoleniowych w formie prezentacji multimedialnej przez trenerów/wykładowców,

 • wypełnianie dokumentów związanych z realizacją szkolenia (dbałość o podpisywanie list obecności przez każdego uczestnika oraz ankiety ewaluacyjnej po szkoleniu itp.),

Uwaga:

Rekrutacja uczestników, organizacja techniczna, sala szkoleniowa w każdym dniu szkolenia będą zapewnione przez Zamawiającego.

W przypadku szkoleń stacjonarnych koszty dojazdu, noclegu, wyżywienia trenerów/wykładowców pokrywa Wykonawca.

Moduł III Doświadczenie własne

 

Doświadczenie własne (trening interpersonalny lub grupa Balinta) – Pierwsza z dwóch grup, 4 zjazdy w terminach:

1 zjazd 17-18.03.2023r.

2 zjazd 07-08.04.2023r.

3 zjazd 12-13.05.2025r.

4 zjazd 09-10.06.2023r.

 • Każdorazowo zjazd będzie trwać 20 godzin dydaktycznych, łącznie 80 godzin dydaktycznych

 • liczba uczestników – 12

 • przygotowanie materiałów szkoleniowych w formie prezentacji multimedialnej przez trenerów/wykładowców,

 • wypełnianie dokumentów związanych z realizacją szkolenia (dbałość o podpisywanie list obecności przez każdego uczestnika oraz ankiety ewaluacyjnej po szkoleniu itp.),

Uwaga:

Rekrutacja uczestników, organizacja techniczna, sala szkoleniowa w każdym dniu szkolenia będą zapewnione przez Zamawiającego.

W przypadku szkoleń stacjonarnych koszty dojazdu, noclegu, wyżywienia trenerów/wykładowców pokrywa Wykonawca.

 

Doświadczenie własne (trening interpersonalny lub grupa Balinta) – Druga z dwóch grup, 4 zjazdy w terminach:

1 zjazd 25-26.03.2023r.

2 zjazd 21-22.04.2023r.

3 zjazd 26-27.05.2023r.

4 zjazd 23-24.06.2023r.

 • Każdorazowo zjazd będzie trwać 20 godzin dydaktycznych, łącznie 80 godzin dydaktycznych

 • liczba uczestników – 12

 • przygotowanie materiałów szkoleniowych w formie prezentacji multimedialnej przez trenerów/wykładowców,

 • wypełnianie dokumentów związanych z realizacją szkolenia (dbałość o podpisywanie list obecności przez każdego uczestnika oraz ankiety ewaluacyjnej po szkoleniu itp.),

Uwaga:

Rekrutacja uczestników, organizacja techniczna, sala szkoleniowa w każdym dniu szkolenia będą zapewnione przez Zamawiającego.

W przypadku szkoleń stacjonarnych koszty dojazdu, noclegu, wyżywienia trenerów/wykładowców pokrywa Wykonawca.

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

 1. Szkolenia będą realizowane w cyklach 2 dniowych seminariów (10 godzin dydaktycznych zajęć dziennie) w okresie od 02.09.2022 do 24.06.2023r.

 2. Terminy realizacji seminariów mogą ulec zmianie wyłącznie w następujących przypadkach:

  1. Opóźnień i przerw w realizacji zamówienia wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

  2. Opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych różnymi zdarzeniami losowymi w tym siły wyższej, których zaistnienie nie można przypisać Wykonawcy.

  3. Jeśli wystąpi konieczność zmiany terminów określonych w treści umowy, spowodowana obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi ich dotrzymanie i która wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

  4. Jeśli wystąpi konieczność wprowadzenia zmian sposobu i zakresu realizacji zamówienia w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia tej zmiany była spowodowana obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi realizację umowy zgodnie z pierwotną wersją. 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający nie precyzuje warunku w sposób szczegółowy. Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie w oparciu o złożone oświadczenie. Oświadczenie zawarte jest w załączniku nr 6 do zapytania ofertowego.

 2. W zakresie realizacji seminariów nr 1-6 Wykonawca powinien wykazać, że:

1) Posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wraz z ofertą wykaże, że osoba

wskazana do prowadzenia zajęć posiada co najmniej:

2) tytuł magistra psychologii lub tytuł lekarza

3) co najmniej 5 doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami emocjonalnymi,

neurorozwojowymi i psychicznymi

4) doświadczenie w dydaktyce, szkoleniach – zrealizowanie co najmniej 100 h dydaktycznych

 

 1. W zakresie realizacji: Grupy Balinta wykonawca powinien wykazać, że:

1) Posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wraz z ofertą wykaże, że osoba

wskazana do prowadzenia zajęć posiada co najmniej:

2) Posiada wyższe wykształcenie psychologiczne, pedagogiczne lub lekarskie,

3) Posiada certyfikat psychoterapeuty potwierdzający uprawnienia do samodzielnego prowadzenia psychoterpii wydany przez towarzystwa lub stowarzyszenia wydające certyfikat psychoterapeuty,

4) Posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii

5) Wykonał co najmniej 100 godzin dydaktycznych treningu interpersonalnego/psychoterapii grupowej lub self-experience.

 1. Brak wykazania spełnienia któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 1, 2, 3 skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

 

 

 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY

 

Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodne z treścią i przedmiotem zamówienia oraz spełniające wymagania określone w zapytaniu ofertowym. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria: cena - waga 70%, doświadczenie Wykonawcy – waga 30%

 

Opis sposobu wyliczenia poszczególnych elementów składowych oferty:

 

 1. Cena (C) – waga 70% (maksymalnie 70 punktów)

 

Cenę brutto za wykonanie całości zamówienia należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena powinna obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym.

 

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:

 

C = (Cmin : C0) x 70

 

gdzie: C – liczba punktów przyznana danej ofercie,

Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,

C0 – cena badanej oferty.

 

Punkty przyznane za kryterium cena będzie przypisana do Wykonawcy.

Wartość „C – liczba punktów przyznana danej ofercie” będzie przypisana bezpośrednio do Wykonawcy.

 

 1. Doświadczenie Wykonawcy – waga 30% (maksymalnie 30 punktów)

 

Przez „doświadczenie Wykonawcy” rozumie się ilość przepracowanych godzin dydaktycznych rocznie Zamawiający przydzieli punkty za doświadczenie biorąc pod uwagę liczbę godzin dydaktycznych przepracowanych przez Wykonawcę w latach 2019/2020 i 2020/2021. Liczba godzin przepracowanych w poszczególnych latach akademickich nie sumuje się. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 30 punktów za doświadczenie.

Punkty przyznawane za kryterium „doświadczenie Wykonawcy” będą liczone w następujący sposób:

ponad 150 godzin dydaktycznych rocznie: 30 pkt

100-150 godzin dydaktycznych rocznie: 25

 

 1. Opis sposobu wyliczenia oceny końcowej:

 

OK = C + DW

gdzie:

OK (ocena końcowa) – suma punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach wskazanemu Wykonawcy.

C – Liczba punktów przyznanych Wykonawcy za kryterium cena.

D – Liczba punktów przyznanych Wykonawcy za kryterium „Doświadczenie Wykonawcy”

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Na podstawie przyznanych punktów Zamawiający utworzy listę rankingową Wykonawców. Każdemu Wykonawcy zostanie przypisana liczba punktów w ramach kryterium cena, doświadczenie trenerów. Z listy rankingowej zostaną wyłonieni Wykonawcy, którzy otrzymają największą łączną liczbę punktów

 

 1. WYKLUCZENIE WYKONAWCY

 1. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

 2. Zamawiający zastrzega możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert to Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawne.

 

 1. ODRZUCENIE OFERTY

 

 1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:

 1. złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego;

 2. złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu;

 3. przedstawi nieprawdziwe informacje;

 4. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

 

 1. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY ZAMÓWIENIA

 

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia publicznego zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy:

 1. zmiany terminów realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

 2. zmiany terminów realizacji umowy w przypadku opóźnień i przerw w realizacji zamówienia wynikających z przyczyn, których zaistnienia nie można przypisać Wykonawcy. zmiany w zapisach umowy spowodowane koniecznością dostosowania dokumentacji do zmieniających się wymogów,

 3. w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,

 4. konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną,

 5. nastąpi konieczność zmiany terminów określonych w umowie i jej załącznikach, spowodowana obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi ich dotrzymanie oraz wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

 6. nastąpi konieczność wprowadzenia zmian sposobu i zakresu realizacji zamówienia
  w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia tej zmiany była spowodowana obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi realizację umowy zgodnie z pierwotną wersją,

 7. w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto Wykonawcy pozostanie na dotychczasowym poziomie, zaś zmianie ulegnie jedynie proporcja pomiędzy wartością netto a wartością brutto umowy,

 8. wykonawca może dokonywać zmiany osób bezpośrednio realizujących zamówienia przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że uzyska pisemną zgodę Zamawiającego akceptującego nową osobę. Zamawiający może również zażądać od Wykonawcy zmiany osoby przedstawionej w ofercie Wykonawcy, jeżeli uzna, że osoba nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy przy czym w przypadku zmiany tej osoby nowa osoba wskazana na jego miejsce musi posiadać wykształcenie oraz doświadczenie równoważne lub wyższe od wykształcenia i doświadczenia osoby wymienianej.

 9. w przypadku odstąpienia wybranego Wykonawcy od umowy na realizację szkolenia z przyczyn obiektywnych, Zamawiający może zastąpić Wykonawcę innym Wykonawcą, który złożył ofertę na realizację szkolenia i w niniejszej procedurze wyboru Wykonawców uzyskał kolejną notę punktową oceny oferty oraz wyraził zgodę na realizację szkolenia za cenę ofertową nie wyższą od ceny ofertowej pierwotnie wybranego Wykonawcy. (zdarzenie opisane w pkt 6.5.2 wytycznych).

 10. Zmiana osób uprawnionych do dokonywania czynności prawnych.

 

 

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN DOSTARCZENIA OFERTY

 

Oferta powinna zawierać:

 

 1. Odpis KRS lub odpis z CEDIG ( jeśli dotyczy osób fizycznych )

 2. Formularz ofertowy (załącznik nr 2).

 3. CV wykładowców (załącznik nr 3)

 4. Skan certyfikatu psychoterapeuty.

 5. Skan dyplomu osoby, która będzie realizowała przedmiot zamówienia.

 6. Wykaz doświadczenia wykładowców (załącznik nr 4 ).

 7. Oświadczenie o braku występowania powiązań kapitałowych/osobowych (załącznik nr 5)

 8. Oświadczenie o spełnieniu warunków Zamawiającego (załącznik nr 6)

 9. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie RODO (załącznik nr 7).

 10. Klauzula informacyjna (załącznik nr 8).

 11. W ofercie należy podać:

 1. kwotę jednostkową brutto za 1 godzinę dydaktyczną wykładu uwzględniającą wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego wobec Wykonawcy

 2. kwotę jednostkową brutto za 1 godzinę dydaktyczną warsztatu uwzględniającą wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego wobec Wykonawcy

 1. Złożona oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim czytelną techniką. Wszystkie strony oferty powinny zostać trwale spięte, zaś oferta podpisana i parafowana przez Wykonawcę

 2. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej (papierowej ) pod rygorem nieważności

 3. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi z dołu najpóźniej w terminie 30 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego faktury VAT/rachunku oraz dostarczeniu wszystkich dokumentów potwierdzających wykonanie niniejszej umowy

 4. Oferty powinny zostać dostarczone osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres biura Zamawiającego:

GABINET PSYCHIATRYCZNY ROMAN CIESIELSKI
WROCŁAWSKI INSTYTUT PSYCHOTERAPII WE WROCŁAWIU

ul. Sołtysowicka 65 A,

51-188 Wrocław.

(z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy projektu - 0177/19 „Kurs dokształcający dla lekarzy” do dnia 21.04.2022r roku do godz. 19.00 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego)