Zespół terapeutyczny Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii stanowi grono specjalistów o wysokich kwalifikacjach zawodowych i bogatym doświadczeniem klinicznym. Mimo że prezentujemy różnorodne podejścia terapeutyczne, to łączą nas wspólna założenia odnośnie sposobu pracy z pacjentem. Uważamy, że każdy człowiek posiada w sobie ukryte zasoby oraz uzdolnienia, jednak w sytuacji kryzysu psychicznego stają się one trudno dostępne. Ich rozpoznanie i uaktywnienie jest naszym zdaniem kluczowym czynnikiem w procesie zdrowienia. Dążymy do tego, aby stworzyć ku temu optymalne warunki, gwarantując atmosferę bezpieczeństwa, zaufania i akceptacji. Jesteśmy zdania, że orientacja na indywidualne potrzeby pacjenta i szukanie rozwiązań dla sytuacji problemowych skracają czas trwania terapii i wzmacniają jego samodzielność.

O nasze kwalifikacje zawodowe dbamy regularnie, dokształcając się i uczestnicząc w superwizjach. Respektujemy standardy merytoryczne i etyczne Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii.

Roman Ciesielski

Dr n. med., specjalista psychiatra dzieci i młodzieży oraz specjalista terapii środowiskowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując przez kilkanaście lat w Klinice Psychiatrii  Dzieci i Młodzieży w Poznaniu oraz w Ośrodku Dziennym Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu. Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Hipnoterapeuta ericksonowski (Zist, Niemcy), terapeuta Otwartego Dialogu (Berlin, Niemcy), certyfikowany psychoterapeuta oraz trener transkulturowej psychoterapii pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy). Od lat rozwija autorski model krótkoterminowej terapii zintegrowanej. Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń depresyjnych, lękowych, wynikających z ostrego i przewlekłego stresu oraz kryzysów relacyjnych.

Prowadzi konsultacje i terapie również w języku angielskim (therapy in English).

Żanna Ciesielska

Certyfikowany konsultant transkulturowej psychoterapii pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy), w trakcie kurs mistrzowskiego. Pracuje w modelu terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na zasobach i rozwiązaniach. Specjalizuje się w pracy z ostrymi i przewlekłymi skutkami stresu. Posiada doświadczenie w pracy z rodzinami emigrantów z Ukrainy.

Prowadzi konsultacje również w języku rosyjskim (психотерапия на русском языке).

Patrycja Badecka

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i trener transkulturowej psychoterapii pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy). Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz w Szpitalu Specjalistycznym MSW w Jeleniej Górze. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową dla osób dorosłych.

Prowadzi konsultacje i terapie również w języku angielskim i hiszpańskim (therapy in English); (Terapia en español)

Anna Kubacka

Psycholog, psychoterapeuta, seksuolog w trakcie procesu certyfikacji, ukończyła atestowany kurs psychoterapii SNP PTP, absolwentka studiów doktoranckich na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej oraz studia podyplomowe w zakresie pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii. Prowadzi psychoterapię młodzieży i osób dorosłych, pracuje w modelu integratywnym, łącząc terapię ericksonowską i systemową.

Małgorzata Rychlik-Kowalska

Dr n. hum., psycholog, psychoterapeuta, fizjoterapeuta, uczestniczy w atestowanym kursie Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej i par w podejściu systemowo -ericksonowskim. 

Prowadzi konsultacje i terapie również w języku angielskim (therapy in English).

 

Zdzisław Turek

Specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta i superwizor-aplikant Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, absolwent czteroletniego szkolenia Ecole Europeenne de Psychotherapie Socio et Somato-Analytique  (Strasbourg i Kraków). Ukończył całościowe szkolenie z psychoterapii akredytowane przez SNP PTP. Prowadzi terapię indywidualną i par. W swojej pracy odwołuje się do modalności poznawczej, psychosomatoanalitycznej  i  ericksonowskiej.

Elżbieta Wiśniewska

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta transkulturowej psychoterapii pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy), hipnoterapeuta, specjalista terapii czaszkowo-krzyżowej (7 stopni) oraz kinezjologii stosowanej, szkoleniowiec. Pracuje w sposób holistyczny z dziećmi  i młodzieżą z zaburzeniami rozwojowymi oraz osobami dorosłymi w kryzysie psychicznym.

Aleksandra Zarek

Dr n. hum. w zakresie psychologii, certyfikowany psychoterapeuta transkulturowej psychoterapii pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy), pracownik Zakładu Humanistycznych Nauk Lekarskich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Prowadzi terapię dla osób dorosłych.

Prowadzi konsultacje i terapie również w języku angielskim (therapy in English).

Joanna Kmiecik-Falewicz

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (nr. 685), posiada 13-letnie doświadczenie kliniczne w zakresie psychoterapii indywidualnej i grupowej dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, a także dotyczące prowadzenia terapii rodzin. Pracuje w nurcie integracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem systemowego rozumienia specyfiki pojawiających się trudności.

Benita Dobrzańska

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta transkulturowej psychoterapii pozytywnej (WAPP Wiesbaden). Ukończyła m.in. roczne studium terapii rodzin, roczne studium terapii dzieci i młodzieży, studium psychologii sądowej. Specjalizuje się w pracy z osobami w kryzysie psychicznym, z osobami po stracie i z osobami doświadczającymi przemocy oraz sprawcami przemocy. Prowadzi terapię indywidualną, rodzinną i małżeńską oraz grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy. Prowadzi szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze według autorskiego programu szkoleniowego, zatwierdzonego przez Ministerstwo. W swojej pracy łączy nurt poznawczo-behawioralny, systemowy i psychoterapii pozytywnej.

 

 

Agnieszka Szczepanik

psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka pięcioletniego kursu psychoterapii w podejściu systemowo-ericksonowskim, atestowanym prze SNP PTP. Odbyła staż na oddziale nerwic Kliniki Psychiatrii we Wrocławiu. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, par, dzieci (w tym dzieci niepełnosprawnych intelektualnie), a także ich rodziców oraz zajmuje się wsparciem osób w kryzysie i żałobie. W swojej pracy integruje różne podejścia terapeutyczne.

Ewa Piekara

Psychoterapeutka, pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień. Absolwentka 5 – letniego kursu psychoterapii systemowej. Prowadzi psychoterapię osób dorosłych i młodzieży przeżywających kryzys, trudności w związku, borykającymi się z trudnymi doświadczeniami i emocjami. Zajmuje się psychoterapią rodzin i par. Wspiera rodziców doświadczających trudności wychowawczych. Prowadzi terapię osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz uzależnionych behawioralnie (od hazardu; komputera; zakupów, inne) oraz osób z syndromem DDA. W swojej pracy integruje terapię systemową, poznawczo – behawioralną skoncentrowaną na rozwiązaniach.

 

Agnieszka Ozimek-Wojciechowska

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka pięcioletniego kursu psychoterapii atestowanego przez SNP PTP w modalności systemowo-ericksonowskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami w kryzysach psychologicznych, osobami po zdarzeniach traumatycznych, przeżywającymi utraty, trudności w związkach, z ofiarami przemocy, chorującymi na depresję. Prowadzi terapię osób dorosłych i par. W swojej pracy odwołuje się do różnych modalności terapeutycznych.

 

Marta Lasocka

Psycholog, psychoterapeuta; ukończyła studia podyplomowe z dziedziny seksuologii oraz kwalifikacji pedagogicznych; w trakcie całościowego kursu psychoterapii w podejściu systemowo-ericksonowskim. Obok pracy terapeutycznej (indywidualnej i rodzinnej) od wielu lat współpracuje ze szkołami, doskonaląc swoje umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą z różnych grup wiekowych. Prowadzi psychoterapię osób dorosłych, dzieci i młodzieży w oparciu o podejście integracyjne.

Agnieszka Bednarek

psychoterapeuta, pedagog resocjalizacji, socjoterapeuta; ukończyła Szkołę Poradnictwa Rodzinnego oraz Szkołę dla rodziców i wychowawców; w trakcie całościowego kursu psychoterapii w podejściu systemowo-ericksonowskim. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą i małżeństwami w ramach poradnictwa rodzinnego. Od kilku lat pracuje w poradni psychologiczno-pedagogicznej diagnozując trudności szkolne dzieci, współpracuje z rodzicami i nauczycielami, uczestnicząc w grupach wsparcia oraz realizując grupy socjoterapeutyczne. Prowadzi psychoterapię osób dorosłych w oparciu o podejście integracyjne.

Jolanta Piasecka

psycholog, psychodietetyk, psychoterapeuta. Ukończyła studia na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu o specjalności psychologia kliniczna, studia podyplomowe z psychodietetyki oraz 4 letni kurs psychoterapii psychodynamicznej z psychodramą, akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne w Śląskiej Szkole Psychoterapii w Gliwicach. Kurs psychoterapii dzieci i młodzieży we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii oraz terapię par i rodzin w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Uczestniczy w regularnych superwizjach. Swoje doświadczenie zdobyła pracując jako psycholog na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym, w placówkach szkolnych oraz prywatnym gabinecie. Udziela konsultacji psychologicznych i psychodietetycznych. Wspiera osoby borykające się z nadwagą i otyłością. Motywuje do zmiany nawyków żywieniowych. Prowadzi terapię osób dorosłych i młodzieży.

 

 

 

Maksym Adamczak

Pedagog, psychoterapeuta, socjoterapeuta, absolwent filozofii; ukończył warsztat z hipnozy „W rytmie
transu i czuwania” – praca z procesem wg Ernesta Rossiego; w trakcie całościowego kursu psychoterapii
w podejściu systemowo-ericksonowskim. Doświadczenie w pracy zdobywał w Specjalistycznej Poradni
Terapeutycznej we Wrocławiu, pracując z młodzieżą indywidualnie, w grupach socjoterapeutycznych
oraz prowadząc terapię rodzinną. Pracował również z rodzinami w kryzysie we Wrocławskim Centrum
Opieki i Wychowania. Prowadzi psychoterapię osób dorosłych oraz młodzieży w oparciu o podejście
integracyjne.

Marzena Parzych

Doktor etyki oraz krytycznego i kreatywnego myślenia. Ukończyła studia doktoranckie w
języku angielskim  na Geongsang National University w Korei Południowej a następnie kurs
Pozytywnej Psychoterapii w Melbourne w Australii z kontynuacją we Wrocławiu w Polsce.
Uczy języka angielskiego ogólnego i biznesowego jak również krytycznego i kreatywnego
myślenia łącznie ze strategiami podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.  Oferuje
coaching indywidualny i grupowy rozwoju osobistego, umiejętności komunikowania i
zarządzania oparty na Modelu Balansu Czterech Jakości Życia w Pozytywnej Psychoterapii
oraz Modelu Spiral Dynamics. Prowadzi sesje zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Anna Izabela Mucha

Certyfikowany psychoterapeuta transkulturowej psychoterapii pozytywnej (WAPP, Wiesbaden) pedagog, trener. Ukończyła  m.in. studia podyplomowe z  diagnozy klinicznej i  psychoterapii,  Studium Terapii ze wsparcia grupowego,  dwuletni kurs  dot. terapii dziecka po doświadczonej traumie.  Zajmuje  się  problemami związanymi z niepłodnością, stratą, zaniedbaniem, przemocą, traumą,  lękiem  i stanami  depresyjnymi. Doświadczenie zdobywała  pracując w Poradniach  Zdrowia Psychicznego,  Ośrodku Adopcyjnym oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Prowadzi  terapię osób dorosłych, dzieci
i młodzieży w modelu integratywnym  łącząc nurt poznawczy, systemowy i psychoterapii pozytywnej.