KONSULTANT POZYTYWNY D/S PSYCHOSOMATYKI

(Zastosowanie transkulturowej psychoterapii pozytywnej w diagnozie i leczeniu zaburzeń psychosomatycznych)

ZAPRASZAMY ! - jesień  2023r.

 

Szkolenie jest adresowane do specjalistów, którzy w swojej codziennej praktyce regularnie spotykają pacjentów cierpiących z powodu zaburzeń czynnościowych narządów i układów takich jak: krążeniowy, oddechowy, pokarmowy, hormonalny, wydzielniczy czy mięśniowo-szkieletowy. W ramach holistycznego modelu transkulturowego (transkulturowa psychoterapia pozytywna) uczestnicy kursu zdobędą podstawowe umiejętności praktyczne w zakresie diagnozowania i konsultacji pacjentów z zaburzeniami psychosomatycznymi. Zgodnie z obserwacjami klinicznymi twórcy tego podejścia N. Peseschkiana objawy chorobowe są manifestacją nierozwiązanych konfliktów psychodynamicznych w obszarze wartości i wyrażają się one w ten sam sposób w różnych kręgach kulturowych. Transkulturowa psychoterapia pozytywna pomaga w odczytywaniu uniwersalnych znaczeń jakie wyrażają się w języku ciała i wspieraniu klientów i pacjentów w rozwoju i powrocie do zdrowia.

Do udziału w studium zapraszamy:

 • Lekarzy różnych specjalności

 • Psychologów

 • Rehabilitantów

 • Fizjoterapeutów

 • Psychoterapeutów

 • Pedagogów

oraz wszystkie osoby zajmujące się wsparciem psychologicznym

 

Absolwenci kursu - Konsultant Pozytywny d/s Psychosomatyki otrzymują certyfikat WAPP

(World Association for Positive Psychotherapy, Wiesbaden)

Ukończenie kurs z zakresu psychosomatyki w ujęciu TPP daje podstawy do udziału w kursie

mistrzowskim – Psychoterapeuta Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej - certyfikat WAPP

(World Association for Positive Psychotherapy, Wiesbaden)

Program

       1. Grupowe doświadczenie - self-experience

Celem self-experience będzie :

 • Ukształtowanie samoświadomości i osobistej analizy własnego funkcjonowania w relacjach intra i interpersonalnych w kontekście głównych założeń psychoterapii pozytywnej

 • Zrozumienie i przepracowanie osobistych wymiarów modelu równowagi, potencjalności aktywnych i wymiarów modelowania. Określenie w tym kontekście obszarów do pracy indywidualnej.

 • Identyfikacja i spożytkowanie sygnałów ciała i objawów fizycznych dla własnego rozwoju i zdrowienia.

 • Wykorzystanie zasobów własnych do pracy nad wzmocnieniem kompetencji osobistych i kompetencji konsultanta.

 • Doświadczenie własnego konfliktu podstawowego, kluczowego i wewnętrznego. Przepracowanie w sposób praktyczny wpływu psychodynamiki konfliktów na funkcjonowanie indywidualne. Określenie obszarów i motywacji własnej do pracy indywidualnej.  

 • Zwiększenie zdolności do rozpoznawania problemów własnych, do umiejętnego zastosowania osobistej interwencji i do ulepszenia kontaktu z pacjentem.


  2.Współczesne koncepcje, kryteria diagnostyczne, przyczyny powstania i rozwoju zaburzeń psychosomatycznych 

 1. Holistyczne rozumienie zdrowia i choroby

 2. Model Równowagi Życiowej i jego praktyczne zastosowania

 3. Salutogeneza a patogeneza (koncepcja “positum”)

 4. Zdrowotne skutki stresu ostrego i przewlekłego (cztery jakości życia)

 5. Poznanie podstawowych strategii zarzadzania stresem

 6. Wybrane zagadnienia psychoneuroimmunologii (łuk psychosomatyczny)

 7. Najczęstsze zaburzenia psychosomatyczne (układ krążeniowy, oddechowy, pokarmowy, hormonalny, wydzielniczy czy mięśniowo-szkieletowy i inne)

    Celem seminarium będzie:

 • Poznanie podstawowych koncepcji, kryteriów diagnostycznych i klasyfikacji zaburzeń psychosomatycznych

 • Przyswojenie modelu etiologii zaburzeń psychosomatycznych wg psychoterapii pozytywnej

 • Ocena jakości życia i dystrybucji energii życiowej (doświadczenie własne)

 • Ocena i rozumienie związków biopsychospołecznych oraz mechanizmów radzenia sobie ze stresem (doświadczenie własne)

 • Opanowanie podstawowych strategii radzenia sobie ze stresem


  3.Podstawowe zasady transkulturowej psychoterapii pozytywnej w diagnozie i leczeniu zaburzeń psychosomatycznych 

 1. Podstawowe zasady transkulturowej psychoterapii pozytywnej (TPP)

 2. Potencjalności aktywne i ich funkcje w zdrowiu i chorobie oraz rozwoju osobistym

 3. Transkulturowa koncepcja człowieka i społeczny kontekst rozwoju ( analiza róznicowa potencjalności aktywnych oraz wymiary modelowania relacji)

 4. Pierwszy wywiad i planowanie procesu konsultacji w kontekście zaburzeń psychosomatycznych

 5. Rozwijanie i wzmacnianie strategii samopomocy w odpowiedzi na sygnały fizyczne i emocjonalne.

 6. Wprowadzenie do modelu konfliktów psychodynamicznych wg N. Peseschkiana

 7. Początki konsultacji pozytywnej w praktyce i doświadczeniu własnym

    Celem seminarium będzie:

 • Poznanie podstawowych koncepcji TPP

 • Umiejętność zebrania wywiadu i zaplanowania konsultacji zgodnie z zasadami TPP

 • Zdolność przeprowadzenia analizy różnicowej w kontekście wartości i konstruktów osobistych

 • Umiejętność zastosowania podstawowych narzędzi TPP w rprocesie konsultacji pacjentów z zaburzeniami psychosomatycznymi (Model Równowagi Życiowej, Inwentarz Analizy Różnicowej, wymiary modelowania relacji, trzy etapy interakcji i inne)

  4.Model konfliktów psychodynamicznych w ujęciu transkulturowej psychoterapii pozytywnej i praca z konfliktami 

 • Teoria makro – i mikrotraum i związki z zaburzeniami psychosomatycznymi

 • Model konfliktów psychodynamicznych (konflikt aktualny, konflikt podstawowy, konflikt wewnętrzny)

 • Analiza treści i dynamiki konfliktów (Inwentarz Analizy Różnicowej)

 • Wymiary modelowania

 • Metody pozytywnego rozwiązywania konfliktów i przykłady interwencji

 • Zastosowania metafory, bajki, przypowieści oraz przykładów transkulturowych w pracy z pacjentami z zaburzeniami psychosomatycznymi

 • Prezentacja kazusów i konsultacje

     Celem seminarium będzie:

 • Odkrywania własnych wartości i przekonań leżących u podstaw objawów psychosomatycznych (doświadczenie własne)

 • Poznanie modelu konfliktów psychodynamicznych wg TPP u pacjentów z zaburzeniami psychosomatycznymi

 • Umiejętność zastosowania podstawowych narzędzi TPP celem pozytywnego rozwiązywania konfliktów u pacjentów z zaburzeniami psychosomatycznymi

 • Opanowanie podstawowych zasad komunikacji niedyrektywnej w procesie konsultacji

  5.Relacja konsultant klient oraz fazy i struktura procesu konsultacyjnego w pracy z pacjentami psychosomatycznymi 

 • Relacja terapeutyczna (trzy etapy interakcji: przyłączenie, zróżnicowanie i oddzielenie)

 • Fazy procesu konsultacyjnego (pięć etapów: obserwacja, inwentarz, wzmocnienie sytuacyjne, werbalizacja, rozszerzenie celów)

 • Przykładowe interwencje na poszczególnych etapach procesu konsultacyjnego

 • Rozumienie symboliki objawów i przykłady transkulturowe

 • Komunikacja niedyrektywna (metafory, przypowieści, bajki i inne)

 • Rozwój strategii radzenia sobie ze stresem

 • Wybrane techniki w pracy konsultanta i ich praktyczne zastosowania

     Celem seminarium będzie:

 • Poznanie i analiza wymiarów relacji konsultant - klient

 • Umiejętność planowania poszczególnych etapów procesu konsultacyjnego i edukowanie klienta w tym zakresie

 • Pogłębione opanowanie zasad komunikacji niedyrektywnej

 • Opanowanie podstawowych strategii radzenia sobie ze stresem

      6.Systemowe rozumienie zaburzeń psychosomatycznych

 • Podstawowe pojęcia terapii systemowej (granice, podsystemy, koalicje, triangulacje i inne)

 • Funkcja objawów psychosomatycznych w kontekście rodzinnym

 • Charakterystyka rodzin z zaburzeniami psychosomatycznymi na przykładzie zaburzeń odżywiania

 • Formy pracy z systemem rodzinnym (aktywowanie zasobów rodzinnych, eksternalizacja objawów, genogram rodzinny, zadania domowe i inne)

 • Zastosowania modelu salutogenezy wg TPP w pracy z rodzinami psychosomatycznymi

 • Prezentacja kazusów

     Celem seminarium nr 5 będzie:

 • Rozumienie systemowego zaburzeń psychosomatycznych

 • Zdolność budowania przymierza z rodziną i uruchomienie zasobów systemowych

 • Umiejętność poprowadzenia konsultacji rodzinnej celem opracowania dalszych strategii pracy z rodziną

 • Umiejętność posługiwanie się modelem salutogenezy wg TPP

Kolokwium końcowe

Terminy

KONSULTANT POZYTYWNY D/S PSYCHOSOMATYKI

 

W trakcie ustalania 

Struktura zajęć:

 • seminaria (teoria, praktyka, doświadczenia własne)  - 150 godzin;
 • self-experience – 30 godzin;
 • studiowanie literatury  -20 godzin;
 • egzamin ustny  (prezentacja power point we wskazanym temacie).

Koszt certyfikatu: 75 euro

 

Kurs Podstawowy Psychoterapii Pozytywnej odbywa się przy współpracy z Polskim Centrum Psychoterapii Pozytywnej.

Polskie Centrum Psychoterapii Pozytywnej, w razie konieczności zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych terminów oraz kolejności realizowanych tematów w ramach zajęć dydaktycznych.

Koszt udziału:

Koszt udziału w zjeździe trzydniowym: 980,00 zł

Koszt Certyfikatu 75 Euro (płatne na ostatnim zjeździe)

Cena jest uzależniona od kursu Euro i może ulec zmianie.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia uczestnictwa w Podyplomowym Kursie Psychoterapii Pozytywnej  przyjmowane są na podstawie wypełnionej i przesłanej na adres e-mail:  info@wip.wroclaw.pl ankiety zgłoszeniowej. Po zaakceptowaniu ankiety zgłoszeniowej odbywają się rozmowy kwalifikacyjne.

Ankieta zgłoszeniowa dostępna jest poniżej.