REGULAMIN SZKOLEŃ/KURSÓW/WARSZTATÓW

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w kursach/szkoleniach/warsztatach organizowanych przez Wrocławski Instytut Psychoterapii mieszczący się przy ul. Sołtysowickiej 65a we Wrocławiu, NIP: 787-144-32-99, REGON: 630842547
 2. Kursy/szkolenia/warsztaty są przeznaczone dla osób z wykształceniem wyższym: lekarzy, psychologów, pedagogów, pielęgniarek, rehabilitantów, pracowników socjalnych oraz innych osób wykonujących zawód mający zastosowanie w placówkach zajmujących się ochroną zdrowia, w których stosuje się psychoterapię.

§ 2 Definicje

 1. Kursy/szkolenia/warsztat – Kursy/szkolenia/warsztaty, na które może się zapisać osoba określona w kryteriach doboru grupy zamieszczonych w ogłoszeniu.
 2. Kursy/szkolenia/warsztaty zaplanowane – Kursy/szkolenia/warsztaty, których termin został wstępnie określony.
 3. Kursy/szkolenia/warsztaty potwierdzone lub odwołane – Kursy/szkolenia/warsztaty, których realizacja w danym terminie została potwierdzona lub odwołana przez Organizatora.
 4. Organizator – Gabinet Psychiatryczny Roman Ciesielski Wrocławski Instytut Psychoterapii ul. Kasztanowa 4, 55-093 Kiełczów, NIP: 787-144-32-99, REGON: 630842547
 5. Zgłaszający na kursy/szkolenia/warsztaty – osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia należności za kursy/szkolenie/warsztat. Zgłaszający na kurs/szkolenie/ warsztat nie musi być jednocześnie jego uczestnikiem.
 6. Uczestnik – osoba, która wyraziła wolę uczestnictwa w kursie/szkoleniu/warsztacie poprzez przesłanie wypełnionej „Ankiety zgłoszeniowej”.
 7. Potwierdzenie – wiadomość pisemna w formie e-maila, wysłana przez Organizatora kursu/szkolenia/warsztatu do zgłaszającego się Uczestnika na w/w zajęcia, potwierdzająca przyjęcie zgłoszenia oraz wpis na listę uczestników.
 8. Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie pisemnej informacji w formie e-maila lub listownie przez Zgłaszającego na kurs/szkolenie/warsztat Organizatorowi szkolenia o wycofaniu uczestnika/ków z udziału w/w zajęciach. A także automatyczne skreślenie z listy uczestników, w przypadku niedopełnienia przez Uczestnika/ków wymogów zgłoszeniowych dotyczących kursu/szkolenia/warsztatu i braku uiszczenia opłat.
 9. Zgłoszenie – wypełniona przez Zgłaszającego na kurs/szkolenie/warsztat „Ankieta zgłoszeniowa”.
 10. Opłata za kurs/szkolenie/warsztat – opłata, którą pobiera Organizator kursu/szkolenia/warsztatu za uczestnictwo w/w zajęciach, za jego organizację i prowadzenie oraz związane z tym koszty zawarte w podanym ogłoszeniu. 

§ 3 Warunki uczestnictwa w kursie/szkoleniu/ warsztacie

 1. Informacja o organizowanych kursach/szkoleniach/warsztatach przez Wrocławski Instytut Psychoterapii przekazywana jest potencjalnym uczestnikom w formie:
  • Terminarza i cennika kursów/szkoleń/warsztatów – publikowanego na stronie internetowej: www.wip.wroclaw.pl
  • Działań marketingowo-promocyjnych.
 1. Podstawą uczestnictwa w kursie/szkoleniu/warsztacie jest przesłanie wypełnionej ankiety zgłoszeniowej i uiszczenia odpowiedniej opłaty.
  Zgłoszenie uczestnictwa w kursie/szkoleniu/warsztacie należy przesłać do Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii, korzystając z ankiety zgłoszeniowej umieszczonej na stronie internetowej www.wip.wroclaw.pl. Zgłoszenie można przesłać mailem i/lub pocztą. Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do momentu zamknięcia listy przyjęć. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Instytutem i przesłania wypełnionego formularza zgłoszenia w jednej z wyżej określonych form. Zgłaszający/Uczestnik zajęć dokonuje wpłat według terminów przesłanych drogą mailową, bądź umieszczonych na stronie internetowej Instytutu.
 1. Po otrzymaniu wypełnionej „Ankiety zgłoszeniowej”, Organizator wysyła w terminie do 7 dni roboczych, na adres e-mailowy wskazany w formularzu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 2. Liczba uczestników szkolenia/warsztatu jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność wpłat.
 3. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy będą umieszczone na liście rezerwowej, o czym Zgłaszający/Uczestnik szkolenia/warsztatu zostanie poinformowany. 
 4. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji szkolenia tj. terminu płatności, numeru konta oraz czasu i miejsca odbywania zajęć, uczestnicy otrzymają za pośrednictwem poczty elektronicznej przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.

§ 4 Sposób kształcenia

 1. Umiejętności uczestników weryfikowane będą poprzez:
  • wykonanie podsumowującego ćwiczenia wymagającego dostosowania wiedzy zdobytej podczas szkolenia,
  • dyskusje i zadawanie pytań ze strony zarówno wykładowcy, jak i uczestników.
 1. Istnieje możliwość odrobienia nieobecności na zajęciach. Dopuszczalna ilość nieobecności to dwa dni w trakcie trwania całego kursu. Forma odpracowania będzie każdorazowo uzgadniana z Dyrektorem Instytutu.

 § 5 Sposób potwierdzenia ukończenia szkolenia

 1. Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie uczestnictwa wydane przez Wrocławski Instytut Psychoterapii na podstawie listy obecności oraz wyników kształcenia (patrz § 4). 
 2. Zaświadczenie zawiera następujące informacje:
  • imię i nazwisko uczestnika,
  • tytuł szkolenia,
  • imię i nazwisko prowadzącego oraz kierownika naukowego,
  • data i miejsce szkolenia,
  • liczba dni/godzin szkolenia,
  • podpis prowadzącego.

§ 6 Warunki płatności

 1. Wysokość opłat za kurs/szkolenie/warsztat zgodna jest z obowiązującym cennikiem kursów/szkoleń/warsztatów zamieszczonym na stronie www.wip.wroclaw.pl.
 2. Cena kursu/szkolenia/warsztatu obejmuje: zajęcia szkoleniowe, materiały dydaktyczne, serwis kawowy w przerwach.
 3. W przypadku, gdy ogłoszenie zawiera informacje o możliwości rozłożenia opłat na raty lub o dodatkowych opłatach, pozostała część opłat, musi zostać wniesiona w terminie lub w terminach wyznaczonych przez Organizatora.
 4. W tytule przelewu należy podać: tytuł kursu/szkolenia/warsztatu oraz imię i nazwisko.
 5. Faktura zostanie wystawione po zakończeniu kursu/szkolenia/warsztatu i będzie gotowe do odbioru osobistego lub zostanie wysłane na adres wskazany w „Ankiecie zgłoszeniowej”. Rachunki za dokonane opłaty wystawiane są na dane nabywcy, które znajdują się w dowodzie wpłaty.
 6. Na życzenie uczestnika kursu/szkolenia/warsztatu, Organizator wystawi Uczestnikowi w/w zajęć fakturę za uczestnictwo w kursie/szkoleniu/warsztacie.

§ 7 Odwołanie lub zmiana terminu kursu/szkolenia/warsztatu przez Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu kursu/szkolenia/warsztatu lub do odwołania w/w zajęć z przyczyn losowych, niezależnych od Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii.
 2. Organizator, w przypadku odwołania szkolenia, informuje o tym fakcie Zgłaszającego na kurs/szkolenie/warsztat oraz Uczestnika w/w zajęć. Informacja dotycząca odwołania szkolenia/kursu/warsztatów wysyłana jest na adres e-mail wskazany w „Ankiecie zgłoszeniowej”.
 3. W przypadku odwołania kursu/szkolenia/warsztatu przez Organizatora z jego winy, Zgłaszający na kurs/szkolenia/warsztat Uczestnik w/w zajęć wydaje dyspozycję dotyczącą poniesionych opłat za kurs/szkolenie/warsztat:
  • Zwrotu wniesionych opłat na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność.
  • Pozostawienie wpłaconych środków na rachunku Organizatora, tytułem opłaty za uczestnictwo w szkoleniu/warsztacie, który odbędzie się w późniejszym terminie.
 1. Organizator poinformuje e-mailem Uczestnika szkolenia o wyznaczeniu kolejnego terminu odbywania się w/w zajęć. 

§ 8 Rezygnacja z kursu/szkolenia/warsztatu

 1. Rezygnacja z kursu/szkolenia/warsztatu wymaga formy pisemnej. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w/w zajęciach przez Uczestnika w terminie:
  • Do 21 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia/warsztatu – Organizator zwraca 100% wpłaconych środków.
  • Do 14 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia/ warsztatu – Zgłaszający na szkolenie/warsztat zobowiązany jest do poniesienia opłaty w wysokości 30% ceny w/w zajęć.
  • Krótszym niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia/ warsztatu – Zgłaszający na szkolenie/warsztat zobowiązany jest do poniesienia opłaty w wysokości 100% ceny w/w zajęć.
 2. W przypadkach szczególnych Organizator może podjąć decyzję o odstąpieniu naliczenia w/w opłat.
 3. Nieobecność na szkoleniu/warsztacie (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% ceny w/w zajęć.

§ 9 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Gabinet Psychiatryczny Roman Ciesielski Wrocławski Instytut Psychoterapii, ul. Kasztanowa 4, 55-093 Kiełczów, NIP: 787-144-32-99, REGON: 630842547
 2. Dane osobowe, przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z zapisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zmian. Dziennik Ustaw nr 133, poz. 833).
 3. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu, komunikacji, wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w kursie/szkoleniu/warsztacie oraz w celu prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych, w związku z organizowanym szkoleniem/kursem/warsztatem i działań marketingowo-promocyjnych prowadzonych przez Organizatora.
 4. Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych osobom nieupoważnionym.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.