"Przy mnie bądź" 

STUDIUM PSYCHOTERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY

 

 

Nowość!!!

W ramach autorskiego projekty kadry dydaktycznej Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii Studium Diagnozy i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży zostało rozszerzone o dodatkowe seminaria z tematyki rozwojowej, psychopatologii, diagnozy klinicznej i zintegrowanego modelu leczenia w okresie rozwojowym.

Ponadto do grona wykładowców dołączyły nowe osoby: prof. B. Izydorczyk, Prof. A. Słopień, prof. G. Iniewicz.

W nowej formule Studium obejmuje 320 godzin zajęć wykładowo-warsztatowych i spełnia jeden z podstawowych wymogów w ubieganiu się o uznanie dorobku zawodowego i naukowego za równoważny ze zrealizowaniem programu specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży (szczegółowo opisanych na stronie https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2022/01/kryteria-oceny-psychoterapia.pdf).


Charakterystyka studium:

Tak, jak w poprzednich edycjach Studium jest autorskim projektem weryfikowanym w praktyce przez kadrę nauczycieli Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii oraz zaproszonych wykładowców.

Warsztaty tematyczne prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych klinicystów i terapeutów z zakresu problemów rozwojowych.

Studium stanowi wprowadzenie do samodzielnego prowadzenia psychoterapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi.

Kurs obejmuje najczęściej występujące zaburzenia psychiczne w okresie dzieciństwa i adolescencji oraz metody pracy terapeutycznej indywidualnej i rodzinnej.

Studium jest realizowane w podejściu integracyjnym i asymiluje na poziomie teorii i praktyki systemową terapię rodzin, terapię ericksonowską oraz terapię poznawczo-behawioralną.

Adresaci studium:

Do udziału w studium zapraszamy wszystkie osoby udzielające zawodowo wsparcia psychologicznego dzieciom i młodzieży, które jednocześnie pragną rozwijać swoje umiejętności diagnostyczne i terapeutyczne w tym obszarze. W szczególności jest ono adresowane do:

 • lekarzy,
 • psychologów,
 • pedagogów,
 • psychoterapeutów,
 • socjoterapeutów,
 • pielęgniarek,
 • socjologów.

Program Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży ed. XIII: (w toku)

1.Fazy rozwoju dziecka i cykle życia rodziny. Etiologia zaburzeńpsychicznych w okresie rozwojowym, czynniki ryzyka.  (30.09-01.10.2022 )

Prowadzący Marta Palej

 1. Rozwój emocjonalny, poznawczy, społeczny, psychoseksualny dziecka - wybrane teorie

 2. Rodzina jako baza w rozwoju dziecka

 3. Cykle rozwoju rodziny i wyzwania rozwojowe

 4. Różnorodne modele podejmowania psychopatologii dziecka

 5. Czynniki ryzyka i czynniki ochrony w rozwoju zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży

 6. Prezentacja przypadków klinicznych - podejście wieloosiowe

 

2. Rozwój seksualny dzieci i młodzieży. (09-10.12.2022)

 prowadzący dr hab. Grzegorz Iniewicz

 1. Specyfika seksualności dzieci i młodzieży w porównaniu z seksualnością osób dorosłych.

 2. Kształtowanie się identyfikacji płciowej i orientacji seksualnej.

 3. Prawidłowości rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży.

 4. Czynniki ryzyka rozwoju seksualnego.

 5. Problematyka normy seksuologicznej u dzieci i młodzieży.

 6. Diagnoza nieprawidłowości rozwojowych z perspektywy klasyfikacji psychiatrycznych.

 7. Praca edukacyjna z rodzicami i nauczycielami.

 8. Praca terapeutyczna z rodziną.

 9. Terapia indywidualna.

 10. Kazuistyki.

 

3. Podstawy psychopatologii okresu rozwojowego. (27-28.01.2023)

 Prowadząca Dr Anna Królicka-Deręgowska

1. Czynności psychiczne u dzieci i młodzieży. Specyfika rozwojowa: norma i patologia

2. Klasyfikacja objawów psychopatologicznych w okresie rozwojowym:

 • Zaburzenia czynności poznawczych (zaburzenia ilościowe  i jakościowe: uwaga, pamięć i inne) 

 • Zaburzenia myślenia (dotyczące toku i treści: urojenia, obsesje, otamowanie myślenia, myślenie magiczne i inne) 

 • Zaburzenia spostrzegania (halucynacje, pseudohalucynacje, iluzje i inne)

 • Zaburzenia czynności emocjonalnych i motywacyjnych (zaburzenia nastroju i napędu).

 • Zaburzenia świadomości (zwężenie świadomości, splątanie, objawy dysocjacyjne i inne)

 

4.Zintegrowany model psychoterapii dzieci i młodzieży. (10-11.02.2023)

 mgr Klaudia Sujecka

 1. Znaczenie i zasady integracji leczenia dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi

 2. Modele integracji psychoterapii okresu rozwojowego

 3. Ocena kontekstu skierowania i zgłoszenia na terapię

 4. Drzewo decyzyjne – kogo włączać do procesu terapii?

 5. Zindywidualizowany salutogenetyczny model leczenia

 6. Kazusy i ich omówienie

 

5. Diagnoza nozologiczna zaburzeń emocji, zachowania i chorób psychicznych okresu rozwojowego. ( 10-11.03.2023)

 Prowadząca  Dr Anna Królicka-Deręgowska

 1. Zaburzenia ze spektrum autyzmu

 2. Zaburzenia komunikacji

 3. Zaburzenia z deficytem uwagi/ nadaktywnością:

 4. Specyficzne zaburzenia uczenia się

 5. Zaburzenia ze spektrum schizofrenii i inne zaburzenia psychotyczne.

 6. Zaburzenia nastroju i zaburzenia lękowe.

 7. Zaburzenia pourazowe i związane z czynnikiem stresowym

 8. Zaburzenia dysocjacyjne z objawami somatycznymi i pokrewne

 9. Zaburzenia karmienia i odżywiania się.

 10. Zaburzenia dezorganizujące, kontroli impulsów i zachowania

 11. Zaburzenia związane z substancjami psychoaktywnymi i uzależnieniem

 

 

6.Metafora, bajka i inne niedyrektywne sposoby w pracy dziećmi i młodzieżą. (14-15.04.2023)

 Prowadząca mgr Klaudia Sujecka

 1. Omówienie roli niedyrektywnych sposobów komunikacji w pracy z dziećmi i młodzieżą

 2. Wykorzystanie wybranych technik w kontekście klinicznym i rozwojowym

 3. Praca z rodziną przy wykorzystaniu niedyrektywnych sposobów komunikacji jako jeden z czynników warunkujących powodzenie terapii

 4. Sztuka tworzenia opowieści użytecznych w procesie terapeutycznym

 5. Przekazy transkulturowe jako nieskończone źródło narzędzi pracy terapeuty

7.Zburzenia depresyjne w dzieciństwie i okresie dorastania. (12-13.05.2023)

 prowadząca mgr Marta Lasocka

 1. Kliniczne aspekty depresji

 2. Rodzinne i systemowe uwarunkowania depresji

 3. Stadia rozwojowe zaburzeń depresyjnych

 4. Symptomy depresji w środowisku szkolnym i rodzinnym oraz sposoby postępowania z nimi

 5. Indywidualne i systemowe strategie terapii depresji

 6. Prezentacja i omówienie kazusów

 

8.Spektrum autyzmu. (02-03.02.2024)

 prowadząca prof. dr hab. Agnieszka Słopień

 1. Kryteria diagnostyczne zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD)

 2. Objawy psychopatologiczne w zależności od wieku, rozwoju języka i możliwości poznawczych dziecka

 3. Diagnostyka różnicowa i zaburzenia współwystępujące

 4. Leczenie i psychoterapia osób z ASD

 5. Prezentacja kazusów i dyskusja

 

9.Zburzenia odżywiania. (01-02.09.2023)

prowadząca prof. dr hab. Bernadetta Izydorczyk

1. Klasyfikacje medyczne zaburzeń odżywiania i karmienia

2. sylwetka psychologiczna osób chorujących na zaburzenia odżywiania

3. Teoria psychopatologii zaburzeń odżywiania

4. Diagnoza psychologiczna

5. Kierunki i specyfika psychoterapii osób i z zaburzeniami odżywiania i ich rodzin

 

10.Psychoterapia ofiar przemocy seksualnej, emocjonalnej i fizycznej. (13-14.10.2023)

Prowadzaca mgr Anna Kubacka

1. Przemoc wobec dzieci i młodzieży - rozumienie i skala zjawiska, rodzaje przemocy, objawy i skutki przemocy, analiza czynników ryzyka.

2. Etapy pracy z dzieckiem:

a) planowanie warunków pomocy psychologicznej,

b) pierwszy kontakt z dzieckiem,

c) cele terapii,

d) indentyfikowanie obszarów pracy terapeutycznej.

3. Terapia indywidualna, grupowa czy rodzinna w pracy z ofiarą przemocy.

4. Rola rodzica/opiekuna wspierającego w procesie terapeutycznym.

5. Wybrane metody pracy z dzieckiem.

6. Trudności w pracy terapeutycznej z ofiarami przemocy.

7. Studium przypadków.

 

11.Zaburzenia zachowania i opozycyjno-buntownicze u dzieci i młodzieży. (24-25.11.2023)

Prowadząca mgr Marta Lasocka

 1. Kryteria diagnostyczne zaburzeń zachowania opozycyjno - buntowniczych wg ICD- 10, DSM-V oraz podstawowe pojęcia i definicje

 2. Rodzinny i społeczny kontekst zaburzeń zachowania i postaw opozycyjnych,

 3. Zaburzenia zachowania, bunt i negatywizm u dzieci i młodzieży jako symptomy – ich znaczenie i możliwości zmiany;

Zaburzenia zachowania a agresja;

 1. Rozpoznawanie funkcji zachowań agresywnych i zastępowanie ich konstruktywnymi formami oddziaływań;

 2. Sposoby regulacji emocji – formy psychoterapii (indywidualna, rodzinna, grupowa);

 3. Strategie terapeutyczne dostosowane do potrzeb dziecka (bajka, opowiadania, terapia rodzinna, psychorysunek, nauka kontroli złości i techniki poznawczo-behawioralne);

 4. Przykłady kliniczne.

 

12.Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży. (12-13.01.2023)

Prowadząca mgr Klaudia Sujecka

 1. Charakterystyka lęku w ujęciu klinicznym i rozwojowym

 2. Omówienie kryteriów oraz metod diagnostycznych

 3. Elementy wywiadu diagnostycznego oraz planowanie przebiegu terapii

 4. Strategie radzenia sobie z lękiem u dzieci i młodzieży

 5. Rola zaburzeń lękowych w funkcjonowaniu systemu rodzinnego- analiza czynników wpływających na rozwój i podtrzymywanie zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży

 6. Wykorzystywanie zasobów rodziny w procesie terapeutycznym oraz metody sprzyjające zaangażowaniu rodziców

 7. Omówienie wybranych technik pracy w terapii zaburzeń lękowych dzieci i młodzieży- niezbędnik specjalisty

 8. Omówienie lęku w kontekście wyzwań współczesnego świata - rola psychoedukacji i konieczność działań systemowych

 

13.Uzależnienia okresu adolescencji. (2-3.06.2023)

Prowadzący mgr Piotr Wieczorkowski

 1. Zespół uzależnienia - współczesne kryteria wg ICD 10;

 2. Koncepcja psychologicznych mechanizmów uzależnienia;

 3. Używanie i nadużywanie narkotyków u dzieci i młodzieży;

 4. Strategie terapeutyczne w poszczególnych etapach psychoterapii leczenia uzależnień;

 5. Strategie terapeutyczne, cele i zadania terapii;

 6. Strukturalizacja, scenariusze tematyczne, treningi;

 7. Sesja rodzinna, kontekst systemowy, interwencje, profilaktyka;

 8. Prezentacja przypadków klinicznych.

14. Zaburzenia aktywności i uwagi (ADHD) (1-2.03.2024)

prowadząca mgr Anna Gabryś-Branas

 1. ADHD – opis zjawiska – fakty i mity

 2. Kryteria diagnostyczne i podtypy ADHD oraz znaczenie zaburzeń współistniejących

 3. Indywidualne formy pracy z dzieckiem z ADHD a terapia rodzinna

 4. Wybrane techniki poznawczo- behawioralne w pracy z dzieckiem z ADHD

 5. Trening kompetencji dla rodziców

 6. Opis przypadków klinicznych

 

15.Specyficzne trudności związane z rozwodem rodziców i rekonstrukcją rodziny. (12-13.04.2024)

prowadząca mgr Marta Lasocka

 1. skutki rozwodu rodziców dla dziecka i systemu rodzinnego;

 2. etapy żalu po rozpadzie więzów rodzinnych;

 3. potrzeby dzieci w sytuacji rozpadu rodziny;

 4. w jakie „gry” rodzice angażują dzieci i jak terapeutycznie zmieniać ich zasady;

 5. trudności związane z rekonstrukcją rodziny;

 6. odkrywanie i wzmacnianie zdolności adaptacyjnych dziecka w rodzinie zrekonstruowanej;

 7. trudności związane z akceptacją macochy lub ojczyma oraz przybranego rodzeństwa;

 8. formy terapeutycznego wsparcia dla dziecka i systemu rodzinnego;

 9. prezentacja kazusów.

 

 16.Specyficzne trudności związane z pieczą zastępczą i adopcją. (10-11.05.2024)

 Prowadząca mgr Benita Dobrzańska

 1. „Po co nam dziecko?”- motywacje przyszłych rodziców do zaopiekowania się czy posiadania dziecka?

 2. regulacje prawne dotyczące pieczy zastępczej i adopcji w Polsce - ich wpływ na stałość i stabilność więzi emocjonalnych rodziny z dzieckiem;

 3. sposoby funkcjonowania dziecka i rodziców w nowej rodzinie – nadzieje i rozczarowania oraz źródła konfliktów;

 4. zaburzenia zachowania i zaburzenia emocjonalne dziecka w rodzinie zastępczej i adopcyjnej na różnych etapach jego rozwoju;

 5. wpływ psychoterapii na poprawę funkcjonowania dziecka i jego rodziców zastępczych/adopcyjnych;

 6. prezentacja wybranych kazusów i interwencji terapeutycznych.

 

 

 

 

 

Struktura zajęć:

Zajęcia mają charakter warsztatowy i odnoszą się do praktycznych aspektów diagnostycznych i terapeutycznych. Zajęcia obejmują :

 • prezentację modelu pracy osoby prowadzące;
 • demonstrację wybranych interwencji terapeutycznych;
 • omawianie kazusów;
 • ćwiczenia interaktywne;
 • wymianę doświadczeń;
 • konsultacje i superwizje wybranych przypadków klinicznych.

Zajęcia odbywają się cyklicznie raz w miesiącu
Piątek : 10:00 - 19:00
Sobota: 9:00 - 18:00
Każdy zjazd obejmuje 20 godzin dydaktycznych.
Udział w Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży jest płatny w dwóch ratach po 4400zł 

Zgłoszenia:

Państwa zgłoszenie zostaje zaakceptowane po przesłaniu wypełnionej ankiety zgłoszeniowej na 
adres e-mail: info@wip.wroclaw.pl
Ankieta zgłoszeniowa jest dostępna poniżej.
Uprzejmie informujemy, że ilość dostępnych miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu na kurs decyduje data dokonanej wpłaty.

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Pobierz
1. Ankieta zgłoszeniowa pozostałe szkolenia(3) PDF Pobierz
2. Ankieta zgłoszeniowa pozostałe szkolenia(4) ODT Pobierz