Świadczenie usługi cateringowej (obiad dwudaniowy + napój) w miejscowości Wrocław dla
uczestników projektu: „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu
ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” nr umowy POWR.
05.04.00-00-0177/19-00/1208/2019/943

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/93659

 

Status ogłoszenia: 

Rozstrzygnięte 


Informacja o wybranym wykonawcy

Usługi Transportowe Bogdan Olczyk

 

Data publikacji: 
15.02.2022

Termin składania ofert:
do dnia 25-02-2022

Numer ogłoszenia:

2022-15932-93659

Status ogłoszenia:

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w jednym ze sposobów, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
1. Korespondencyjnie na adres: Wrocławski Instytut Psychoterapii ul. Sołtysowicka 65A, 51-168 Wrocław, lub
2. Osobiście w Wrocławski Instytut Psychoterapii ul. Sołtysowicka 65A, 51-168 Wrocław

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Aleksandra Wierzbicka Wrocławski Instytut Psychoterapii pracownik sekretariatu e-mail: wroclaw.spec.dim@gmail.com

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Usługa cateringowa dla uczestników szkolenia we Wrocławiu (obiad dwudaniowy + napój) dla uczestników projektu;

 • Catering ( obiad dwudaniowy + napój ) dla dwóch grup nie więcej niż 23 uczestników kursu pn. „ Specjalizacja Psychoterapii Dzieci i Młodzieży”;

 • Catering ( obiad dwudaniowy + napój ) dla dwóch grup nie więcej niż 22 uczestników kursu pn. „ Terapia Środowiskowa”;

 

 

 1. Termin realizacji w każdym dniu szkolenia (ostateczna liczba uczestników uzależniona będzie od harmonogramu zajęć ). Informacje na temat: liczebności grupy (ilości osób), rodzaju diety, przekazywane będą przez Zamawiającego co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia

 2. Obiad- o godzinie 14:00 - zupa, drugie danie, napój. Wykonawca zapewni

różnorodność posiłków, w przypadku obecności na szkoleniach osób o specjalnych wymogach żywieniowych ( wegetarianizm, alergie pokarmowe) Wykonawca zapewni odpowiedni dla nich posiłek.

 1. Godzina obiadów może ulec nieznacznej zmianie o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę na 3 dni przed realizacją danego zamówienia.

 2. Zapotrzebowanie na dania o specjalnych wymogach żywieniowych ( wegetarianizm, alergie pokarmowe) będzie zgłoszone z wyprzedzeniem.

 3. Wykonawca przedstawi do 3 dni po podpisaniu umowy propozycję zestawów obiadowych. Zamawiający dokona akceptacji propozycji menu lub wniesie swoje uwagi.

 4. Miejsce realizacji zamówienia: ul. Sołtysowicka 65A, 51-168 Wrocław.

 5. Zamawiający dopuszcza stosowania przez Wykonawcę zastawy i sztućców z tworzywa sztucznego tj. jednokrotnego użytku.

 6. Wyżywienie powinno spełniać wymogi aktualnych wytycznych: Świadczenie usług cateringowych powinno odbywać się zgodnie z zapisami wskazanymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn. Dz. U z 2017 r., poz. 149 z póżn. zm.).

 

 • Dokładny harmonogram realizacji zamówienia będzie ściśle uzależniony od terminu zjazdów i może ulec zmianie w związku z bieżącą realizacją Projektu.

 • wszelkich zmianach Zamawiający będzie informował Wykonawcę na bieżąco.

 • Na etapie ogłaszania postępowania Zamawiający określa max liczbę osób – 23 dla jednej grupy. Zamawiający dostarczy Wykonawcy w formie elektronicznej zamówienie określające dokładną liczbę zamawianych w danym terminie zjazdu nie późnej niż na cztery dni przed dniem rozpoczynającym dzień świadczenia usługi cateringowej stanowiącej przedmiot umowy.

 • Wskazane zamówienie będzie stanowiło imienną listę uczestników Projektu, którzy zdeklarowali chęć skorzystania z usługi cateringowej podczas danego weekendowego zjazdu.

 

 

 

Kategoria ogłoszenia:
Usługi

Podkategoria ogłoszenia:
Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia:
Województwo: dolnośląskie
Powiat: Wrocław
Miejscowość: Wrocław

Cel zamówienia:
Świadczenie usługi cateringowej (obiad dwudaniowy + napój) w miejscowości Wrocław dla uczestników projektu: „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu
ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” nr umowy POWR.
05.04.00-00-0177/19-00/1208/2019/943

 

Kod i nazwa kodu CPV:
Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

55320000-9 - Usługi podawania posiłków
55300000-3 – Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków,
55521200-0 – Usługi dowożenia posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia:

1. Usługi cateringowe będą realizowane w okresie od marca 2022 roku podczas realizacji szkoleń we Wrocławiu zgodnie z poniższymi harmonogramami. Ostateczne terminy, ilości szkoleń i ilości osób uzależnione będą od grup uczestników. Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji umowy. W przypadku zmian harmonogramu Zamawiający poinformuje Wykonawcę z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem osobiście, telefonicznie lub na podany przez Wykonawcę adres e-mail.

 

I Uczestnicy kursu „Psychoterapia Dzieci i Młodzieży”:

 1. 04-06.03.2022 r. catering na każdy dzień szkolenia, nie więcej niż 12 osób;

 2. 25-27.03.2022 r. catering na każdy dzień szkolenia, nie więcej niż 11 osób;

 3. 08-10.04.2022 r. catering na każdy dzień szkolenia, nie więcej niż 23 osób;

 4. 13-15.05.2022 r. catering na każdy dzień szkolenia, nie więcej niż 11 osób;

 5. 20-21.05.2022 r. catering na każdy dzień szkolenia, nie więcej niż 12 osób;

 6. 03-05.06.2022 r. catering na każdy dzień szkolenia, nie więcej niż 23 osób;

 7. 02-04.09.2022 r. catering na każdy dzień szkolenia, nie więcej niż 23 osób;

 8. 30.09.2022-02.10.2022 r. catering na każdy dzień szkolenia, nie więcej niż 12 osób;

 9. 07-09.10.2022 r. catering na każdy dzień szkolenia, nie więcej niż 11 osób;

 10. 11-13.11.2022 r. catering na każdy dzień szkolenia, nie więcej niż 23 osób;

 11. 02-04.12.2022 r. catering na każdy dzień szkolenia, nie więcej niż 23 osób;

 12. 27-29.01.2023 r. catering na każdy dzień szkolenia, nie więcej niż 23 osób.

 

II Uczestnicy kursu „Terapia Środowiskowa”:

 

1) 22-24.04.2022 r. catering na każdy dzień szkolenia, nie więcej niż 11 osób;

2) 29.04-01.05.2022 r. catering na każdy dzień szkolenia, nie więcej niż 11 osób;

3) 01-03.07.2022 r. catering na każdy dzień szkolenia, nie więcej niż 22 osoby;

4) 23-25.09.2022 r. catering na każdy dzień szkolenia, nie więcej niż 11 osób;

5) 30.09-01.10.2022 r. catering na każdy dzień szkolenia, nie więcej niż 11 osób;

6) 14-16.10.2022 r. catering na każdy dzień szkolenia, nie więcej niż 11 osób;

7) 21-23.10.2022 r. catering na każdy dzień szkolenia, nie więcej niż 11 osób;

8) 18-20.11.2022 r. catering na każdy dzień szkolenia, nie więcej niż 11 osób;

9) 25-27.11.2022 r. catering na każdy dzień szkolenia, nie więcej niż 11 osób;

10) 03-05.03.2023 r. catering na każdy dzień szkolenia, nie więcej niż 22 osoby;

11) 10-12.03.2023 r. catering na każdy dzień szkolenia, nie więcej niż 22 osoby.

 

 

2. Terminy realizacji usług cateringowych mogą ulec zmianie w następujących

przypadkach:

2.1 Opóźnień i przerw w realizacji zamówienia wynikających z przyczyn leżących po

stronie Zamawiającego.

2.2 Opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych różnymi zdarzeniami losowymi w tym siły wyższej, których zaistnienie nie można przypisać Wykonawcy w tym pandemii COVID-19.

2.3 Jeśli wystąpi konieczność zmiany terminów określonych w treści umowy,

spowodowana obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi ich dotrzymanie i która

wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2.4 Jeśli wystąpi konieczność wprowadzenia zmian sposobu i zakresu realizacji usługi w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia tej zmiany była spowodowana

obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi realizację umowy zgodnie z pierwotną

wersją.

2.5 W przypadku wprowadzenia zmian w umowie o dofinansowanie projektu.

2.6 W przypadku rezygnacji z udziału projektu.

2.7 W przypadku zmiany liczby osób uczestniczących w poszczególnych zajęciach dydaktycznych korzystających z cateringu.

 

 

Kryteria oceny

Kryterium cena 80% -

 • Waga Kryterium „cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny jednostkowej brutto za usługę gastronomiczną obejmującą posiłek składający się z zupy, dania głównego i napoju do obiadów dla każdego uczestnika, podanej przez Wykonawcę w ofercie.

   

  Kryterium Aspekty Społeczne - 20% (waga)

  Punkty za KRYTERIUM 2 zostaną przyznane jeśli Wykonawca w formularzu ofertowym (załącznik nr 1, zapytanie ofertowe) wskaże co najmniej jeden z warunków ujętych w pkt. 11.2 Postępowania nr WIP/01/2022