Świadczenie usługi hotelarskiej w miejscowości Wrocław dla uczestników projektu: „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”
nr umowy POWR. 05.04.00-00-0177/19-00/1208/2019/943

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/92271

 

Status ogłoszenia: 
Rozszczygnięte

Informacja o wybranym wykonawcy
UpHotel Sp. z o.o.

Data publikacji: 
15.02.2022

Termin składania ofert:
do dnia 25.02.2022

Numer ogłoszenia:

2022-15932-92271

Status ogłoszenia:
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w jednym ze sposobów, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
1) Korespondencyjnie na adres: Wrocławski Instytut Psychoterapii ul. Sołtysowicka 65A, 51-168 Wrocław
2) Osobiście w Wrocławski Instytut Psychoterapii ul. Sołtysowicka 65A, 51-168 Wrocław

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres jak wyżej, oraz opisane w poniższy sposób:
Świadczenie usługi hotelarskiej w miejscowości Wrocław dla uczestników projektu pt.: „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Wierzbicka Wrocławski Instytut Psychoterapii pracownik sekretariatu e-mail: wroclaw.spec.dim@gmail.com

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  1. Przedmiotem zamówienia jest cykliczne świadczenie usługi hotelarskiej we Wrocławiu obejmującej nocleg w pokoju jednoosobowym ewentualnie dwuosobowym dla uczestników projektu

 • Nocleg ze śniadaniem dla nie więcej niż 7 uczestników kursu „Psychoterapia dzieci i młodzieży” podzielonych na dwie grupy podczas 11 zjazdów w terminie od 04-06.03.2022r. do 27-29.01.2023r.

 • Nocleg ze śniadaniem dla nie więcej niż 6 uczestników kursu Terapii Środowiskowej podzielonych na dwie grupy podczas 13 zjazdów w terminie od 22-24.04.2022r. do 10-12.03.2023r.

 • Noclegi przypadają na weekendy (z piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę)

 • Szczegółowa opis ilości noclegów na dany dzień znajduje się w pkt. 4

 

  1. Obiekt musi być przystosowany dla osób niepełnosprawnych (m.in. winda, podjazdy),

  2. Standard dla usługi noclegowej *** (obiekt trzygwiazdkowy),

  3. Usługa hotelarska musi być realizowana w jednym obiekcie, który musi dysponować pokojami 1 i 2 - osobowymi wyposażonymi w łazienkę z prysznicem (uwzględniając dostępność dla osób niepełnosprawnych),

  4. Nie dopuszcza się zakwaterowania części uczestników w innym (współpracującym) ośrodku/hotelu.

  5. Pokoje hotelowe zostaną udostępnione w dniu zakwaterowania od godz. 14.00 i opuszczone w dniu wykwaterowania do godz. 9:00,

  6. W cenę usługi należy wliczyć śniadanie,

  7. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu zjazdu i poinformowania o tym hotelu z co najmniej 14 – dniowym wyprzedzeniem,

  8. Na 4 dni przed terminem zjazdu Zamawiający może zmniejszyć liczbę rezerwowanych noclegów,

  9. Lokalizacja – Wrocław, miejsce szkoleń Ul. Sołtysowicka 56A, 51-168 odległość od miejsca odbywanego szkolenia nie większa niż 10 km z możliwością dotarcia środkami komunikacji miejskiej w czasie 30 min.

  10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, częściowych, równoważnych.

 

 • Dokładny harmonogram realizacji zamówienia będzie ściśle uzależniony od terminu zjazdów i może ulec zmianie w związku z bieżącą realizacją Projektu.

 • wszelkich zmianach Zamawiający będzie informował Wykonawcę na bieżąco.

 • Na etapie ogłaszania postępowania Zamawiający określa max liczbę osób – 7 dla jednej grupy. Zamawiający dostarczy Wykonawcy w formie elektronicznej zamówienie określające dokładną liczbę zamawianych w danym terminie noclegów nie późnej niż na cztery dni przed dniem rozpoczynającym dzień świadczenia usługi hotelarskiej stanowiącej przedmiot umowy.

 • Wskazane zamówienie będzie stanowiło imienną listę uczestników Projektu, którzy zdeklarowali chęć skorzystania z usługi hotelarskiej podczas danego weekendowego zjazdu.

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku zmiany harmonogramu zajęć dydaktycznych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania części lub całości zamówienia w przypadku wprowadzenia zmian w umowie o dofinansowanie projektu, rezygnacji z prowadzenia Projektu, zmiany liczby osób uczestniczących w poszczególnych zajęciach dydaktycznych korzystających z noclegów lub sytuacji epidemiologicznej w kraju. 

 

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

 

Cel zamówienia

Świadczenie usługi hotelarskiej w miejscowości Wrocław dla uczestników projektu: „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” nr umowy POWR. 05.04.00-00-0177/19-00/1208/2019/943

.

KOD CPV ZAMÓWIENIA :
55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe
55320000-9 - Usługi podawania posiłków
55300000-3 – Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

I Uczestnicy kursu „Psychoterapia Dzieci i Młodzieży”:

 1. 04-06.03.2022 r. dwudobowy nocleg dla jednej grupy, nie więcej niż 4 osób;

 2. 25-27.03.2022 r. dwudobowy nocleg dla jednej grupy, nie więcej niż 3 osób;

 3. 08-10.04.2022 r. dwudobowy nocleg dla dwóch grup łącznie, nie więcej niż 7 osób;

 4. 13-15.05.2022 r. dwudobowy nocleg dla jednej grupy, nie więcej niż 3 osób;

 5. 20-21.05.2022 r. dwudobowy nocleg dla jednej grupy, nie więcej niż 4 osób;

 6. 03-05.06.2022 r. dwudobowy nocleg dla dwóch grup łącznie, nie więcej niż 7 osób;

 7. 02-04.09.2022 r. dwudobowy nocleg dla dwóch grup, nie więcej niż 7 osób;

 8. 30.09.2022-02.10.2022 r. dwudobowy nocleg dla jednej grupy, nie więcej niż 4 osób;

 9. 07-09.10.2022 r. dwudobowy nocleg dla jednej grupy, nie więcej niż 3 osób;

 10. 11-13.11.2022 r. dwudobowy dla dwóch grup łącznie, nie więcej niż 7 osób;

 11. 02-04.12.2022 r. dwudobowy dla dwóch grup łącznie, nie więcej niż 7 osób;

 12. 27-29.01.2023 r. dwudobowy dla dwóch grup łącznie, nie więcej niż 7 osób.

 

II Uczestnicy kursu „Terapia Środowiskowa”:

 

1) 22-24.04.2022 r. dwudobowy nocleg dla jednej grupy, nie więcej niż 4 osób;

2) 29.04-01.05.2022 r. dwudobowy nocleg dla jednej grupy, nie więcej niż 2 osób;

3) 01-03.07.2022 r. dwudobowy nocleg dla jednej grupy, nie więcej niż 6 osób;

4) 23-25.09.2022 r. dwudobowy nocleg dla jednej grupy, nie więcej niż 2 osób;

5) 30.09-01.10.2022 r. dwudobowy nocleg dla jednej grupy, nie więcej niż 4 osób;

6) 14-16.10.2022 r. dwudobowy nocleg dla jednej grupy, nie więcej niż 2 osób;

7) 21-23.10.2022 r. dwudobowy nocleg dla jednej grupy, nie więcej niż 4 osób;

8) 18-20.11.2022 r. dwudobowy nocleg dla jednej grupy, nie więcej niż 2 osób;

9) 25-27.11.2022 r. dwudobowy nocleg dla jednej grupy, nie więcej niż 4 osób;

10) 03-05.03.2023 r. dwudobowy nocleg dla jednej grupy, nie więcej niż 6 osób;

11) 10-12.03.2023 r. dwudobowy nocleg dla jednej grupy, nie więcej niż 6 osób;

 

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny ofert w prowadzonym postępowaniu jest:
Cena – 100 %
Kryterium „cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny jednostkowej brutto za usługę hotelową obejmującą jeden nocleg ze śniadaniem dla jednej osoby, podanej przez Wykonawcę w ofercie.
Cn
C = ------- x 100
Cb

gdzie:
C – liczba punktów w kryterium „cena”
Cn – najniższa cena brutto spośród złożonych ofert
Cb – cena brutto oferty badanej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

Gabinet Psychiatryczny Roman Ciesielski Wrocławski Instytut Psychoterapii

Adres

Gabinet Psychiatryczny Roman Ciesielski Wrocławski Instytut Psychoterapii
Ul. Sołtysowicka 65a
51-168 Wrocław

Numer telefonu

605 061 740

 

Tytuł projektu

Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Numer projektu

POWR. 05.04.00-00-0177/19-00/1208/2019/943

Inne źródła finansowania

Zamawiającym i prowadzącym sprawę jest partner projektu:

Gabinet Psychiatryczny Roman Ciesielski Wrocławski Instytut Psychoterapii
ul. Kasztanowa 4
55-093 Kiełczów
z siedzibą:
Ul. Sołtysowicka 65a
51-168 Wrocław
NIP 787-144-32-99

 LISTA ZAŁĄCZNIKÓW : Proszę o pobranie załączników ze strony:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/92271

1. Formularz oferty - załącznik nr 1
2. Wzór umowy – załącznik nr 2
3. Wzór oświadczenia potwierdzającego brak podstaw wykluczenia – załącznik nr 3
4. Wzór oświadczenia – grupa kapitałowa – załącznik nr 4