W lipcu 2020 roku zakończyliśmy postępowanie rekrutacyjne uzupełniające (przez system SMK)  na Specjalizację Psychoterapii Dzieci i Młodzieży finansowaną z projektu POWER . Liczba uruchomionych miejsc szkoleniowych 3.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Maricnkowskiego w Poznaniu w partnerstwie z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szpitalem Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego W poznaniu, oraz Gabinetem Psychiatrycznym Romana Ciesielskiego Wrocławski Instytut Psychoterapii realizuje dofinansowany z Funduszy Europejskich PROJEKT: "PODNIESIENIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA W ZAKRESIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowaniu nr POWR.05.04.00-00-0177/19-00/1208/2019/943

 

 

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i kwalifikacji 169 pracowników posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny na kierunku studiów w zakresie: psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji lub lekarskim i przygotowanie ich do pracy w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w systemach opieki zdrowotnej, oświaty oraz pomocy społecznej, a także umiejętności współpracy i koordynacji podejmowanych działań.

Zadania realizowane w projekcie:

 • Specjalizacja w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży;
 • Specjalizacja w dziedzinie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży;
 • Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży - podniesienie kwalifikacji pracowników ochrony zdrowia i przygotowanie ich do pracy w środowisku pacjenta i jego rodziny;
 • Psychiatria dzieci i młodzieży wybrane zagdanienia - podniesienie kwalifikacji lekarzy innych niż psychiatria specjalności i przygotowanie ich do pracy w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 3 646 729,40 PLN

 

 

ADRES: Wrocławski Instytut Psychoterapii ul. Sołtysowicka 65A, 51-168 Wrocław

 

Harmonogram zjazdów :

1. 29-30.05.2020r. (online) Podstawy psychopatologii,diagnoza nozologiczna, etiologia zaburzeń psychicznych.

2. 19-20.06.2020r. (online) Leczenie zaburzeń psychicznych. Organizacja opieki psychiatrycznej w Polsce.

3. 17-18.07.2020r. (online) Teoretyczne podstawy psychoterapii i psychologii klinicznej, zagadadnienie etyczne i prawne w psychoterapii.

4. 28-29.08.2020r. (online) Prawo medyczne.

5. 18-20.09.2020r. (online) Metody i formy psychoterapii w leczeniu dzieci, młodzieży i dorosłych oraz głowne kierunki psychoterapii.

6. 16-17.10.2020r. (online) Wybrane modele integracji teorii i praktyki w psychoterapii.

7. 06-07.11.2020r. (online) Uniwersalne zjawiska psychiczne i czynniki leczące w psychoterapii.

8. 11-12.12.2020r. (online) Relacja i przymierze terapeutyczne.

9. 29-30.01.2021r. (online) Proces terapeutyczny a interwencje terapeutyczne.

10. 19-21.02.2021r. (online) Zastosowanie wybranych modeli, koncepcji i strategii terapeutycznych w leczeniu zaburzeń psychicznych okresu rozwojowego.

11. 05-07.03.2021r. (online) Konceptualizacja przypadku klinicznego i zintegrowany plan terapeutyczny w psychoterapii wieku rozwojowego.

12. 23-25.04.2021r. (online) Zastosowanie psychoterapii grupowej w leczeniu zaburzeń emocjonalnych, psychicznych i zachowań u dzieci i młodzieży.

13. 14-16.05.2021r. (online) Zastosowanie teorii systemowej w psychoterapii zaburzeń okresu rozwojowego.

14. 11-13.06.2021r. (online) Psychoterapia integracyjna uzależnień u dzieci i młodzieży.

15. 03-05.09.2021r. (online) psychoterapia integracyjna zaburzeń lękowych i depresyjnych u dzieci i młodzieży oraz zachowań autodestruktywnych oraz tendencji samobójczych.

16. 01-03.10.2021r. (online) Psychoterapia integracyjna ze spektrum autyzmu u dzieci i młodzieży oraz zaburzeń psychosomatycznych.

17. 12-14.11.2021r. (online) Psychoterapia integracyjna zaburzeń odżywiania i zaburzeń somatyzacyjnych.

18. 03-05.12.2021r. (online) Psychoterapia integracyjna ADHD i zaburzeń zachowania.

19. 07-09.01.2022r. (online) Terapia integracyjna ofiar przemocy seksualnej, emocjonalnej i fizycznej

20. 11-13.02.2022r. (online) Genogram 1 (gr I i gr II)

21. 04-06.03.2022r. (zajęcia stacjonarne) Genogram 2 gr I

     25-27.03.2022r. (zajęcia stacjonarne) Genogram 2 gr II

22. 08-10.04.2022r. (zajęcia stacjonarne) Genogram 3 ( gr i i gr II)

23. 13-15.05.2022r. (zajęcia stacjonarne) Genogram 4 gr II

      20-21.05.2022r. (zajęcia stacjonarne) Genogram 4 gr I

24. 03-05.06.2022r. (zajęcia stacjonarne) Psychoterapia grupowa 1 (gr I i gr II)

25. 02-04.09.2022r. (zajęcia stacjonarne) Psychoterapia grupowa 2 (gr I i gr II)

26. 30.09-02.10.2022r. (zajęcia stacjonarne) Psychoterapia grupowa 3 gr I

     07-09.10.2022r. (zajęcia stacjonarne) Psychoterapia grupowa 3 gr II

27. 11-13.11.2022r. (zajęcia stacjonarne) Psychoterapia grupowa 4 (gr I i gr II)

28. 02-04.12.2022r. (zajęcia stacjonarne) Psychoterapia grupowa 5 (gr I i gr II)

29. 27-29.01.2023r. (zajęcia stacjonarne) Psychoterapia grupowa 6 (gr I i gr II)

30. 24-25.02.2023r.  Superwizja grupowa 1 gr I (online) gr II (zajęcia stacjonarne)

31. 24-25.03.2023r. Superwizja grupowa 2 gr I (online) gr II (zajęcia stacjonarne)

32. 14-15.04.2023r. (zajęcia stacjonarne) Superwizja grupowa 3 gr II

      28-29.04.2023r. (online) Superwizja grupowa 3 gr I

33. 19-20.05.2023r. Superwizja grupowa 4 gr I (online) gr II (zajęcia stacjonarne)

34. 16-17.06.2023r. Superwizja grupowa 5 gr I (online) gr II (zajęcia stacjonarne)

35. 22-23.09.2023r. Superwizja grupowa 6 gr I (online) gr II (zajęcia stacjonarne)

36. 06-07.10.2023r. (online) Superwizja grupowa 7 gr I

      20-21.10.2023 (zajęcia stacjonarne) Superwizja grupowa 7 gr II

 

Uzyskane kompetencje zawodowe:

Specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży posiada kwalifikacje umozliwiające:

 1. samodzielną konceptualizacje problemu pacjenta z uwzględnieniem kontekstu środowiskowego, w tym rodzinnego, planowanie postępowania prewencyjnego, psychoterapeutycznego i/lub rehabilitacyjnego oraz samodzielna pracę psychoterapeutyczną, w szczególności prowadzenie psychoterapii dzieci, młodzieży oraz ich rodzin;
 2. planowanie strategii ukierunkowanych na edukację czynników ryzyka rozwoju zaburzeń psychicznych i osobowości, w tym zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego i ich powikłań;
 3. ocenę skuteczności zastosowanych metod postępowania terapeutycznego i/lub rehabilitacyjnego;
 4. profesjonalne współdziałanie w ramach zespołu interdyscyplinarnego i współpracę z psychiatrami, psychiatrami dzieci i młodzieży, neurologami, neurologami dziecięcymi, psychologami, psychologami klinicznymi, psychologami klinicznymi dzieci i młodzieży, pediatrami, lekarzami rodzinnymi, pedagogami oraz innymi specjalistami;
 5. pracę badawczą w dziedzinie psychoterapii, w szczególności psychoterapii dzieci i młodzieży.

 

Czas trwania szkolenia specjalizacyjnego:

 • Szkolenie specjalizacyjne prowadzone jest zgodnie z programem specjalizacji i kończy się egzaminem. Szkolenie specjalizacyjne trwa 4 lata i obejmuje 1200 godzin szkolenia specjalizacyjnego, poświęconego teorii i praktyce w podejściu integracyjnym (Wariant E). Na 1200 godzin szkolenia specjalizacyjnego składa się 840 godzin zajęć teoretyczno-praktycznych oraz 360 godzin stażu kierunkowego w placówkach zajmujących się diagnozowaniem lub leczeniem dzieci i młodzieży.
 • Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży obejmuje w ramach poszczególnych wariantów dwa bloki: blok podstawowy i blok szczegółowy, na które składa się 8 modułów tematycznych.
  • Moduł I (Wybrane elementy wiedzy medycznej: Psychopatologia, diagnoza nozologiczna i leczenie zaburzeń psychicznych) oraz Moduł II (Podstawy psychoterapii) składają się na BLOK PODSTAWOWY i stanowią bazę nauczania psychoterapii. Mają analogiczny, niezależny od nauczanego podejścia psychoterapeutycznego, zakres nauczanych treści, wymaganych umiejętności praktycznych oraz wymogów godzinowych.

  • Moduł III, IV, V, VI, VII oraz VIII składają się na BLOK SZCZEGÓŁOWY i w zależności od nauczanego podejścia psychoterapeutycznego (wariantu) różnią się zakresem nauczanych treści oraz wymaganych umiejętności praktycznych, a także wymogami godzinowymi dla poszczególnych modułów. Kształcenie w bloku szczegółowym odbywa się w wybranym przez osobę realizującą szkolenie specjalizacyjne, podejściu psychoterapeutycznym (wariancie).

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Pobierz
1. projekt-podniesienie-kompetencj DOC Pobierz
2. Psychoterapia dzieci i mlodziezy podstawowy Warianty 2019 PDF Pobierz
3. D20190226 PDF Pobierz
4. D20170599L PDF Pobierz